รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเล่านิทาน ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 1. เด็กหญิงวิรินดา  วิษุธารา
 
1. นางณชพร  พรหมมินทร์
 
2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงญาณวิภา  สุทธิโวหาร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ   รกไพร
 
3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   คำแคว่น
 
1. นางสาวจริยา    อิ่นพันธุ์
 
4 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์เนตร
 
1. นายประภาส   จันทรา
 
5 การแข่งขันทักษะวิชาการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงอาทิมา  เกียรตินอก
3. เด็กหญิงอารียา  พึ่งบารมี
 
1. นางสาวไพลิน  ปินตา
2. นางสาวชมพูนุช  อินต๊ะเม้า
 
6 การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายธนาธิป  ปันอิน
2. เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายแกล้วกล้า  ปันอิน
 
1. นายสกลวัฒน์   แซ่ว่าง
2. นางสาวพัชรีภรณ์   นรินทร์
 
7 การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายทวี  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  มั่นเหมาะ
3. เด็กชายศิวนาถ  ชูชื่น
 
1. นางสาวอรนลิน  ไชยสลี
2. นางสาววิภา  ผาแก้ว
 
8 การแข่งขันทักษะวิชาการ นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงวรดา  คำตั๋น
3. นายเฉลิมชัย  บุญมา
4. เด็กหญิงแววมยุรา  หาญมี
 
1. นางสาวสรัญญา  รางแดง
2. นายเกษมชาติ  ณ ลำปาง
 
9 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. นางสาววันเพ็ญ  ศิลป์ท้าว
 
 
10 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
 
11 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. นางสาวณิชากร  สุทธหลวง
2. นายอธิวัฒน์  สวิง
 
 
12 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
 
13 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. นางสาววันเพ็ญ  ศิลป์ท้าว
 
 
14 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. นางสาวหัตทิพย์  แปงอุด