การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

หมวดหมู่ : คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 011 ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
-
-
2 012 ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย)
-
-
3 013 ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ
-
-
4 014 ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
-
-
5 015 ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
-
-
6 016 ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]