ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

 

001 การแข่งขันทักษะภาษาไทย

1.  001 การเล่านิทาน ปฐมวัย 2.  002 การคัดลายมือ ป.1-ป.3
3.  003 การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 4.  004 การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
5. 005 การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6

002 การแข่งขันทักษะวิชาการ

1.  006 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย 2.  007 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
3.  008 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 4.  009 นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3
5. 010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

003 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

1.  011 ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 2.  012 ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย)
3.  013 ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 4.  014 ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.  015 ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 6.  016 ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]