สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 0 0 0
2 002 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 0 0 0
3 181 โรงเรียนชี 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 0 0 0
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 0 0 0
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 0 0 0
7 179 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 0 0 0
8 009 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 0 0 0
9 010 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 0 0 0
10 158 โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 0 0 0
11 004 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 0 0
12 011 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 0 0 0
13 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 6 12 5
14 018 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 8 13 5
15 167 โรงเรียนธาราบรรพต 0 0 0
16 161 โรงเรียนน้ำคา 0 0 0
17 021 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 0 0 0
18 154 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านกอกจูน 0 0 0
20 026 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 0 0 0
21 022 โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 0 0 0
22 028 โรงเรียนบ้านขอน 0 0 0
23 029 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 6 8 1
24 030 โรงเรียนบ้านคัวะ 0 0 0
25 163 โรงเรียนบ้านชี 0 0 0
26 036 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 0 0 0
27 035 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 0 0 0
28 172 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 0 0 0
29 169 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 0 0 0
30 175 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 0 0 0
31 038 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 0 0 0
32 039 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 0
33 176 โรงเรียนบ้านตึ๊ด 0 0 0
34 042 โรงเรียนบ้านถ่อน 0 0 0
35 046 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 0 0 0
36 047 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 0 0 0
37 043 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 0 0 0
38 045 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 0 0 0
39 044 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 0 0 0
40 048 โรงเรียนบ้านนาก้อ 0 0 0
41 049 โรงเรียนบ้านนาบง 3 7 4
42 050 โรงเรียนบ้านนาฝาง 0 0 0
43 051 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 0 0 0
44 052 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 0 0 0
45 177 โรงเรียนบ้านนาวาง 0 0 0
46 053 โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 0 0 0
47 054 โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 0 0 0
48 056 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 7 9 5
49 057 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 0 0 0
50 059 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 0 0 0
51 060 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 0 0 0
52 062 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 0 0 0
53 063 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 7 14 9
54 064 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 0 0 0
55 065 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 0 0 0
56 067 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 0 0 0
57 068 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 0 0 0
58 069 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 0 0 0
59 066 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 0 0 0
60 058 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 0 0 0
61 061 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 0 0 0
62 070 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 2 2 2
63 071 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 6 7 3
64 073 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 9 15 11
65 072 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 7 13 9
66 075 โรงเรียนบ้านปง 0 0 0
67 074 โรงเรียนบ้านปงสนุก 0 0 0
68 076 โรงเรียนบ้านปรางค์ 0 0 0
69 077 โรงเรียนบ้านปอน 0 0 0
70 078 โรงเรียนบ้านปางกอม 0 0 0
71 080 โรงเรียนบ้านปางปุก 0 0 0
72 081 โรงเรียนบ้านปางยาง 0 0 0
73 082 โรงเรียนบ้านปางส้าน 0 0 0
74 083 โรงเรียนบ้านปางหก 3 5 1
75 079 โรงเรียนบ้านปางแก 0 0 0
76 084 โรงเรียนบ้านป่าลาน 0 0 0
77 085 โรงเรียนบ้านป่าหัด 0 0 0
78 087 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 0 0 0
79 088 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 0 0 0
80 090 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 0 0 0
81 091 โรงเรียนบ้านผาหลัก 0 0 0
82 089 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
83 093 โรงเรียนบ้านพร้าว 0 0 0
84 092 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 0 0 0
85 094 โรงเรียนบ้านพาน 0 0 0
86 096 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
87 180 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 6 10 7
88 098 โรงเรียนบ้านยู้ 0 0 0
89 099 โรงเรียนบ้านร้อง 0 0 0
90 101 โรงเรียนบ้านวังว้า 0 0 0
91 103 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 0 0 0
92 104 โรงเรียนบ้านสบกอน 0 0 0
93 105 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 0 0 0
94 106 โรงเรียนบ้านสบปืน 3 5 2
95 108 โรงเรียนบ้านสบมาง 14 26 12
96 109 โรงเรียนบ้านสบสาย 0 0 0
97 110 โรงเรียนบ้านสบหนอง 0 0 0
98 107 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 0 0 0
99 111 โรงเรียนบ้านสว้า 3 3 2
100 112 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
101 115 โรงเรียนบ้านสะปัน 3 3 2
102 114 โรงเรียนบ้านสะเกิน 0 0 0
103 116 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 0 0 0
104 113 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 0 0 0
105 170 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 0 0 0
106 117 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
107 122 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
108 120 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
109 121 โรงเรียนบ้านหนองผุก 0 0 0
110 171 โรงเรียนบ้านหนองผุก 0 0 0
111 123 โรงเรียนบ้านหนาด 0 0 0
112 128 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 5 9 7
113 125 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 5 4
114 126 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 0 0 0
115 127 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 5 5 3
116 124 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 4 6 3
117 027 โรงเรียนบ้านเกวต 0 0 0
118 032 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 0 0 0
119 086 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 11 17 7
120 102 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 0 0 0
121 118 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 0 0 0
122 119 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 0 0 0
123 129 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 0 0 0
124 040 โรงเรียนบ้านแดนพนา 0 0 0
125 095 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 0 0 0
126 130 โรงเรียนบ้านแหน 0 0 0
127 131 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
128 100 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
129 132 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 0 0 0
130 178 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 0 0 0
131 134 โรงเรียนพนาสวรรค์ 0 0 0
132 168 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 0 0 0
133 136 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 0 0 0
134 138 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 0 0 0
135 139 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 0 0 0
136 140 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 0 0 0
137 142 โรงเรียนวรนคร 0 0 0
138 143 โรงเรียนศรีสระวงค์ 0 0 0
139 144 โรงเรียนสกาดพัฒนา 0 0 0
140 145 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 0 0 0
141 146 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 0 0 0
142 148 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 3 3 0
143 137 โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ 0 0 0
144 147 โรงเรียนแสนทองวิทยา 0 0 0
145 013 โรงเรียนไตรคามวิทยา 0 0 0
146 014 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 0 0 0
147 015 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 0 0 0
148 016 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0
149 155 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
150 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 0 0 0
151 141 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0
152 150 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 0
153 151 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา 0 0 0
154 152 โรงเรียนอนุบาลอิมานูเอลเชียงกลาง 0 0 0
รวม 125 198 104
302

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]