รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเล่านิทาน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 1. เด็กหญิงวิรินดา  วิษุธารา
 
1. นางณชพร  พรหมมินทร์
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเล่านิทาน ปฐมวัย 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กหญิงญานิศา  กุลขาน
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พวงมาลัย
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเล่านิทาน ปฐมวัย 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1. เด็กหญิงอรสินี   พายัพธนกร
 
1. นางสาวณัฐินี   ฝนขาว
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงญาณวิภา  สุทธิโวหาร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ   รกไพร
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  เลิศล้ำจิตรา
 
1. นางสาวสวิตตา  ดอยแก้วขาว
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มนุษยชาติ
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กหญิงอาเพลิน  -
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  พนาลัยรักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่สะเรียงบริพัฒศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยพร  นาวารี
 
1. นางสาวชนิดา   ผาติวโรดม
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอนิตา  ถนอมพนา
 
1. นางสาวสวิตตา  ดอยแก้วขาว
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภิวงค์
 
1. นางสาวพรสุดา  สารใจ
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่สะเรียงบริพัฒศึกษา 1. นางสาวสลิลทิพย์   งามเจริญ
 
1. นางสุพิชาติ   บุญศิริรัช
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวพิมพ์สิริ   คำยันต์
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
0 การแข่งขันทักษะภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวจันทร์สุดา  ทิพนาถเรืองชัย
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายนพดล  ศรีนวล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขัติแสง
 
1. นางสมผิน  กำแพงแก้ว
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงอาทิมา  เกียรตินอก
3. เด็กหญิงอารียา  พึ่งบารมี
 
1. นางสาวไพลิน  ปินตา
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1. เด็กหญิงกันตา  -
2. เด็กชายจันชัย  -
3. เด็กหญิงณัฐนิช  เชาวลิตแดนไพร
 
1. นางสาวนิตยา  วงศ์อินทร์
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87 1. เด็กหญิงชุ้งก๋อหมี๋  แซ่ซุง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ผง
3. เด็กหญิงเจิงหลง  แซ่หลี่
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปัททุม
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วนาเวียงวงศ์
2. เด็กหญิงพรฤดี  พนาศรมสันติ
3. เด็กชายสุชาติ  โศจิอรุณ
 
1. นางสาวพิมพ์พจี  สุวรรณชีพ
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายธนาธิป  ปันอิน
2. เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายแกล้วกล้า  ปันอิน
 
1. นายสกุลรัตน์  แซ่ว่าง
2. นางสาวพัชรีภรณ์  นรินทร์
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรต้าซู  -
2. เด็กชายส่อทีนี  -
3. เด็กหญิงแอ้ดาเกล่อ  สกุลวงษ์รัศมี
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงทอง
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายทวี  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  มั่นเหมาะ
3. เด็กชายศิวนาถ  ชูชื่น
 
1. นางสาวอรนลิน  ไชยสลี
2. นางสาววิภา  ผาแก้ว
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรนิกา  ลาหู่ยี
2. เด็กหญิงลักษิกา  คำหลู่
3. เด็กหญิงสาวิภา  จูเปาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก  อินสุข
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมป์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 1. เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
3. นางสาวพลอย   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ
 
1. นายอนุชา  การอ้วน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิราภรณ์วิไล
2. เด็กหญิงวราพร   แปซอ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  มงคลวาท
4. เด็กหญิงศิริดา  ธีรวุฒิธรรมกุล
 
1. นายสมชัย  จิราภาอมร
2. นางสาวนภัสวรรณ  สุขปรุง
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มีสมเพิ่ม
2. เด็กหญิงภัสสร  ใจปิง
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ฮังคำ
4. เด็กหญิงรัตนา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสุวรรณี  อุตมะ
2. นายอนุกูล  ชูช่วย
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายเจษฎา  สุดปลายทาง
 
1. นางสาวศรัญญา   โสคำ
 
0 การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกัญญเกียรติ  อุปจักร์
 
1. นางสาวจิราพร  สุยะ
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. นางสาววันเพ็ญ  ศิลป์ท้าย
 
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวจันทร์ฉาย  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวธาดา  นีรชาวารี
3. นายธีรเทพ   บรรพตนิมิต
4. นายปี  ลุงซาง
 
1. นายศราวุธ  นนทะธรรม
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แคะ 1. นางสาวกุลนันท์  ปุ๊ดพรหม
 
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายชญานิน  คำมา
2. นางสาวรุ่งไพลิน  เราจาง
3. นายศาตนันท์  ชัยวงค์
4. นางสาวเอ  กันนะ
 
1. นายศรายุทธ์   สุริยะมล
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โชคเอื้อชัย
2. เด็กชายพศวีร์  บอเป๊ะ
3. เด็กหญิงวณาศิลป์  ดินุฮือ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  ดอกจิมู
 
1. นางสาววนิดา  โมตาลี
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 1. นางสาวลมัยพร  พรหมเมตจิต
 
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. นางสาวณิชากร  สุทธหลวง
2. นายอธิวัฒน์  สวิง
 
1. นายชาตรี  จันต๊ะวงศ์
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางประภัสสร   สุทธิแสน
2. นายภาณุเดช   เอกจิต
 
1. นางธิดา  เสมอใจ
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  แซ่ย่าง
2. นางสาวรัษฎาพร  ใจยา
3. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ยะ
4. นางสาววิภวานี  แซ่ยะ
 
1. นางนางปิยะนันท์   พลวัน
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจริยา  รบชนะ
2. นางสาวภัทรฤทัย  ริยะนา
3. นางสาวมนสุดา  สมยศ
4. นางสาววิภาพร  เจริญใจ
 
1. นางสาวกรวรรณ   โกฏิมูล
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
 
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไพรีเกษม
2. เด็กหญิงรจนา  ใฝ่ความดี
3. เด็กหญิงอริศรา  เจอพิมาน
4. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นางสาวนุชจรีย์  เด่นนภาคุณากร
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายนิติธร  ดินุฮือ
2. เด็กชายบุญเพิ่ม  สุใจ๋
3. เด็กชายวรโชติ  นทีขุนเขา
4. เด็กชายศุภกิตติ์  พฮือกุดู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์   พงษ์พานิชย์
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. นางสาววันเพ็ญ  ศิลป์ท้าว
 
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   กิจจานุกิจศิลป์
2. นางสาวสุนารี   พงศ์โชติสาคร
3. นางสาวอรสา   ปู่ทอง
4. นางสาวอาทิตยา   ปานดุษฎี
 
1. นางวีรวรรณ  พุงขาว
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. นางสาวหัตทิพย์  แปงอุด
 
1. นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวชนิตา   ศรีเรือง
2. นายสพลกิตติ์  อุดมพิทักษ์เดชา
 
1. นางธิดา  เสมอใจ
 
0 คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวดวงกมล  นกแล
2. นางสาวนิสากร  พือทอ
3. นางสาวพิมลพรรณ  คำเหม้า
4. นายมหรรณพ  พ้องเสียง
 
1. นายชาญชัย  ไพยารมณ์