เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
21 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
22 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
23 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
24 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
25 นางปรานอม จินะสาม นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
26 นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ สพป. น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
27 นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
28 นางสาวสุมิตรา ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
29 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
30 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
31 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
32 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
33 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน : คณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันฯ
34 นายจักกฤษณ์ อุปจักร์ ผอ.โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย
35 นายชิตพล แคแดง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย
36 นางมนัสนันท์ ทายา ผอ.โรงเรียนบ้านสบปืน สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย
37 นายพิศฺษฐ์ อุดอ้าย ผอ.โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย
38 นายยุทธนา สะตะ ผอ.โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย
39 นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย
40 นายทิวากร จิตอารี ผอ.โรงเรียนรถไฟมักกะสันฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
41 นายบุญญฤทธิ์ ปันกัน ผอ.โรงเรียนบ้านบวกหญ้า สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
42 นายเอกชัย ชุมศรี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
43 นางสาวชุติมันต์ วันดี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
44 นางนิลัดดา รัตนแสงภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านปางหก สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
45 นายณัฐภัทร อุปจักร์ ผอ.โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
46 นางสาวจงกล แก้วโก ผอ.โรงเรียนบ้านสะปัน สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
47 นางสาวนุชนาถ สุทธการ ผอ.โรงเรียนบ้านนาบง สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมทักษะวิชาการ
48 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
49 นางวัลทิน ชราชิต ครู รร.วรนคร สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
50 นางกิตยาภรณ์ ปิงยศ ครู รร.ชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
51 นางสาวณิชกานต์ ปะทิ ครู รร.บ้านท่าวังผา ฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
52 นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
53 นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
54 นางอารี ตนะทิพย์ ครู รร.บ้านถ่อน สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
55 นางรัตนา จิณะชิต ครู รร.ราชปิโยรสา ฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
56 นางจุฑามาศ เปียงใจ ครู รร.บ้านมณีพฤกษ์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
57 นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
58 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ป. 4-6
59 นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครู รร.บ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ป. 4-6
60 นางเข็มทอง คดง้วน ครู รร.ไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ป. 4-6
61 นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ ครู รร.บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ป. 4-6
62 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ป. 4-6
63 นางสาวทิพวรรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. 1-3
64 นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ครู รร.บ้านส้าน ฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. 1-3
65 นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยง ครู รร.ชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. 1-3
66 นางวราภรณ์ ลำคำ ครู รร.บ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. 1-3
67 นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. 1-3
68 นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ สพม. 37 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4-6
69 นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครู รร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สพม. 37 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4-6
70 นางสาวจีรภา สุดใจ ครู รร. บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4-6
71 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4-6
72 นางสาวพรรณิภา ประยูร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4-6
73 นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับอนุบาล
74 นางพิมพรรณ สมทรา ครู รร.พระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับอนุบาล
75 นางรพีพรรณ พันชน ครู รร.บ้านร้อง สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับอนุบาล
76 นางสาวพัชดา น้ำผึ้ง ครู รร.สมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับอนุบาล
77 นายอุดรพัฒน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับอนุบาล
78 นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 1-3
79 นายศุภนิตย์ สิทธิชัย ครู รร.วรนคร สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 1-3
80 นายสุทธิชัย ใบยา ครู รร.บ้านท่าวังผาประชารัฐฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 1-3
81 นางนิศากร มูลคำ ครู รร. บ้านสบกอน สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 1-3
82 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ จนท.โครงการ กพด.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 1-3
83 นางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
84 นางผ่องศรี ภูคา ครู รร.ชุมชนไตรคามฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
85 นางสุวพร อุปละ ครู รร.ไตรมิตรวิทยา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
86 นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษา สพม.34 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
87 นายศิริ ไชยช่อฟ้า ครู รร.แสนทองวิทยา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
88 นางแสงอำภา หริมูลวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3
89 นายวิทยา ปันโน ครู รร.บ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3
90 นางวิภาวี สารถ้อย ครู รร. บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3
91 นางสาวรัตติยา คำอ้าย นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3
92 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ สพม.34 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3
93 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 4-6
94 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผอ.รร.พระธาตุพิทยาคมวิทยา สพม.37 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 4-6
95 นางธัญวรัตน์ กลวรรณ ครู รร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”สพม.37 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 4-6
96 Mr.Gilbert Cabanil Cortez ครู รร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”สพม.37 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 4-6
97 นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.37 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 4-6
98 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
99 นางปาณิศา ไชยสลี ครู รร.แสนทองวิทยา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
100 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
101 นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
102 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
103 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
104 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
105 นางโสภิดา ปรารมภ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
106 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ สพม.34 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
107 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
108 นายพชรพล ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
109 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
110 นางสาวกนิษฐกานต์ พันธ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
111 นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
112 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
113 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
114 นายศักดิ์นรินทร์ อินทำ ครู รร.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
115 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
116 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม นักวิชาการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
117 นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน ศึกษานิเทศก์ สพม.37 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
118 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
119 นางรุจิรา วรรณวิภูษิต ครู รร. สมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
120 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
121 นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
122 นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
123 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
124 นางราตรี มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
125 นายอานนท์ วงศ์วิชญ์ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงรายเขต 3 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
126 นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
127 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
128 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
129 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
130 นางเข็มทอง คดง้วน ครู รร.ไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
131 นางบุษบา พรหมรักษ์ ครู รร.บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
132 นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
133 นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา ครู รร.บ้านท่าวังผา ฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
134 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
135 นางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มการเงินฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
136 นางจีนะภา สุทธหลวง นักวิชาการการเงินฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
137 นางธีระกานต์ ธนะ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
138 นายฐาปนพงศ์ อรินทร์ นักวิชาการการเงินฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
139 นายนิพนธ์ แสนศรีเชาว์พันธ์ นักวิชาการการเงินฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
140 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
141 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
142 นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
143 นางสาวปิยวรรณ สาลิกา นักทรัพยากรบุคคล สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
144 นางกชมน อุทุมพร พนักงานบริการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
145 นางสาวพรทิพย์ อักขระ พนักงานบริการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
146 นางสาวรุจิรา ขาคำ พนักงานพิมพ์ดีด สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
147 นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
148 นางสาวสิริกร อินบรรเลง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
149 นางสาวพรทิพย์ อักขระ พนักงานบริการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
150 นางอัณณ์ชลิตา ไชยบวรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
151 นางสาวจงรักษ์ ปัญญาภู เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
152 นางสาวนิชาภา จิตอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
153 นายสิโรจน์ อินไชย ครูโรงเรียนบ้านวังว้า สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
154 นายจักรกริช จิตมโนวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
155 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
156 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
157 นางสาวณัฎฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
158 นางสาวสุมิตรา ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
159 นายประสิทฺธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
160 นายชิต คำชั่ง ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
161 นายประสิทธิ์ ผลรุ่ง นักจัดการงานทั่วไป สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
162 นายนที สุทธหลวง ช่างไฟฟ้า4 รร. บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
163 นายพินิจ อุทุมพร ช่างไม้ 4 รร. บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
164 นายไกรสร ตันกุละ ช่างไม้ ๔ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
165 นายชุมพล วชิรเชษฐ์พงษ์ ช่างไม้ ๔ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
166 นายสมเกียรติ จันตระ เจ้าหน้าธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
167 นายราชัน แปงเครื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
168 นายสมบูรณ์ อิ่นอ้าย พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
169 นายสมบูรณ์ คำหว่าง พนักงานขับรถ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
170 นายสนิทชัย ชัยมงคล พนักงานขับรถ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
171 นายอนุชา แก้วแดง พนักงานขับรถ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
172 นายบุญนาค ไชยศิลป์ ครู รร.บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
173 นายจักราช ดีคำวงค์ ครู รร.บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
174 นายณัฐพล พันชน ครู รร.บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่และยานพาหนะ
175 นายประสิทฺธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
176 นายชิต คำชั่ง ผอ.รร.บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
177 นายกรวัฒน์ โนพิยะ ผอ.รร.บ้านกิ่วจันทร์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
178 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
179 นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
180 นางสาวกมลทิพย์ ไชยวุฒิ ครู รร. บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
181 นางรัชนีย์ สวาสดิ์วงค์ ครู รร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
182 นางบุญประภา รัตนประภา ครู รร.บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
183 นางสาวลดาวัลย์ งามชุลีพร ครู รร.บ้านกิ่วจันทร์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
184 นางสาวสุจิตรา อินต๊ะกัน นักจัดการงานทั่วไป สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
185 นายเทอด ไชยวงศ์ ครูวิกฤต สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
186 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
187 นายสรวิชญ์ วงศ์ไทย นักทรัพยากรบุคคล สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
188 นางนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการพิธีการ และการประชาสัมพันธ์
189 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
190 นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
191 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
192 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
193 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
194 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
195 นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
196 นางสาวสุมิตรา ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
197 นางสาวสิริกร อินบรรเลง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
198 นางสาวรุจิรา ขาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
199 นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
200 นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
201 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
202 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
203 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
204 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
205 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
206 นางพิมพ์ณัฐชญา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
207 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
208 นางสาวนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
209 นางสาวสุจิตรา อินต๊ะกัน นักจัดการทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
210 นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
211 นายวีระศักดิ์ อิ่นอ้าย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
212 นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
213 นางสาวสิริกร อินบรรเลง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
214 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์
215 นายชิต คำชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
216 นางพรรณี ขันแก้วหล้า ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
217 นางวิไลลักษณ์ งามล้ำ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
218 นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
219 นายบุญนาค ไชยศิลป์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
220 นางปิยฉัตร สุทธหลวง ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
221 นางวิลาวัณย์ คำรังษี ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
222 นางอารี วัชรธรรมรักษ์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
223 นางฉวีเพ็ญ ณ น่าน ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
224 นางปราณี สุวัฒนา ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
225 นางสมคิด จันทร ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
226 นางสุครอง นันทแลบ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
227 นางสุครอง นันทแลบ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
228 นางสาวพีชาณิกา ยาปัน ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
229 นางสาวจรวยพร สุธรรมแปง ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
230 นางชนันรัตน์ ศิระนิติวิทย์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
231 นางบุญประภา รัตนะประภา ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
232 นางสาวจีระภา สุดใจ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
233 นางปริญญา เนตรทิพย์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
234 นางเรณู คำเทพ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
235 นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวร ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
236 นางฉลวย อนุเคราะห์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
237 นายจักราช ดีคำวงค์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
238 นางวิภาวี สารถ้อย ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
239 างลัดดา วีรวงค์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
240 นางนภสร บุญสิงห์ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
241 นางกนกพร ไชยบุญเรือง ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
242 นางชุติกาญจน์ สุวรรณ ครู/คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
243 นางหทยา เตชนันท์ ครู/คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
244 นางสิริพร วงศ์เงิน ครู/คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
245 นางรัชนีย์ สวาสดิ์วงค์ ครู/คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
246 นางวัชรีภรณ์ ละม่อม ครู/คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
247 นางณหฤทัย แก้วระดี ครู/คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
248 นางศิริพร ยอดหล้า ครู/คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
249 นางสาวพัชรี ศิริชาญ ครู/คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
250 นางสาวกมลทิพย์ ไชยวุฒิ ครู/คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
251 นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะแสน ครู/คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
252 นายเฉลิมพล หน่อคำ ครู/คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
253 นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างใส ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
254 นายณัฐพล พันชน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
255 นางสาวฤทัยรัตน์ วงค์สวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
256 นางสาวศศิธร ไชยยา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
257 นางสาวสาริกา จันต๊ะนุ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
258 นางสาวธัญญาพร ส่องสี ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
259 นางสาวปริยฉัตร กันทะคำ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
260 นางสาวศุภาพิชญ์ แสนกัน ครูวิกฤต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
261 นางสาวรุ่งรัตน์ สุทำแปง พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
262 นางสาวปริยากร สุทธหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
263 นางสาววิมาลา มหาศรานนท์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
264 นายวิฑิต คำรังษี เจ้าหน้าที่ทรู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]