การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การเล่านิทาน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1/1 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
2 002 การคัดลายมือ ป.1-ป.3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1/2 22 ก.พ. 2563 09.00 - 10.30 เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
3 003 การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.2/1 22 ก.พ. 2563 09.00 - 10.30 เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
4 004 การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.2/2 22 ก.พ. 2563 09.00 - 10.30 เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
5 005 การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.3/2 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]