การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
สพป.น่าน เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:51 น.