คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 7


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 79.50 เงิน 4
5 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 5


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม

รหัสกิจกรรม : 015
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 80.33 ทอง 4
5 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 76.66 เงิน 5
6 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 70.33 เงิน 7


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 4


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย)

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 76.67 เงิน 4
5 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 74.33 เงิน 5
6 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 74.33 เงิน 5
7 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 73.67 เงิน 7
8 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 8


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 67.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 64.50 ทองแดง 4
5 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 5


การแข่งขันทักษะวิชาการ
นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 009
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การแข่งขันทักษะวิชาการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาบง สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 5
6 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7


การแข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 8
9 บ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 9
10 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 10
11 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 11


การแข่งขันทักษะวิชาการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านนาบง สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 10
11 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 11


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 81.33 ทอง 4
5 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 78.33 เงิน 5
6 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 76.66 เงิน 6
7 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 7
8 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 73.66 เงิน 8


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 4
6 บ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 6
8 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 8
10 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 8
11 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 11
12 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 11
13 บ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 69.50 ทองแดง 13
14 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 66.50 ทองแดง 14
15 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 15
16 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 16
17 บ้านบวกหญ้า สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 16
18 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 16
19 บ้านนาบง สพป. น่าน เขต 2 35 เข้าร่วม 19
20 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 31 เข้าร่วม 20


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การคัดลายมือ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 6
8 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 8
9 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 8
10 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 10
11 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 11
12 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 12
13 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 12
14 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 14
15 บ้านบวกหญ้า สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 15
16 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 15
17 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 17
18 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 18
19 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 19
20 บ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 19


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การเล่านิทาน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ สพป. น่าน เขต 2 79.33 เงิน 4
5 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 5
6 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 77.66 เงิน 6
7 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 77.33 เงิน 7
8 บ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 8
9 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 9
10 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 10