สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเปียงซ้อ 3 0 1 4 6 3 2 0 11
2 บ้านบ่อหลวง 3 0 1 4 6 3 0 0 9
3 บ้านห้วยโก๋น 2 1 0 3 3 1 0 0 4
4 บ้านน้ำรีพัฒนา 2 0 0 2 3 3 0 1 6
5 บ้านสบมาง 1 4 0 5 6 4 4 0 14
6 บ้านห้วยฟอง 1 2 1 4 4 1 0 0 5
7 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 0 2 3 3 2 2 0 7
8 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 1 0 1 2 2 4 0 0 6
9 บ้านขุนน้ำน่าน 0 2 0 2 3 2 1 0 6
10 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 1 1 2 3 3 2 0 8
11 บ้านสะปัน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
12 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
13 บ้านห่างทางหลวง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
14 บ้านนาบง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
15 บ้านด่าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
16 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 0 2 2 3 3 1 0 7
17 บ้านบ่อหยวก 0 0 2 2 1 4 1 0 6
18 บ้านสบปืน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
19 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
20 บ้านสว้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
21 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
22 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
23 บ้านบวกหญ้า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม 14 15 13 42 55 48 20 2 123