สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสบมาง 6 3 4 0 13
2 บ้านบ่อหลวง 6 3 0 0 9
3 บ้านเปียงซ้อ 5 3 2 0 10
4 บ้านห้วยฟอง 4 1 0 0 5
5 บ้านน้ำช้างพัฒนา 3 3 1 0 7
6 บ้านน้ำรีพัฒนา 3 3 0 1 6
7 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 3 3 0 0 6
8 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 3 2 2 0 7
9 บ้านขุนน้ำน่าน 3 2 1 0 6
10 บ้านห้วยโก๋น 3 1 0 0 4
11 บ้านสะปัน 3 0 0 0 3
12 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 2 3 2 0 7
13 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 2 3 0 0 5
14 บ้านห่างทางหลวง 2 3 0 0 5
15 บ้านนาบง 2 0 0 1 2
16 บ้านสบปืน 1 2 0 0 3
17 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
18 บ้านบ่อหยวก 0 4 1 0 5
19 บ้านปางหก 0 3 0 0 3
20 บ้านสว้า 0 2 1 0 3
21 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 2 0 3
22 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 0 1 2 0 3
23 บ้านบวกหญ้า 0 0 2 0 2
รวม 52 46 20 2 120