สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสบมาง 6 4 4 0 14
2 บ้านเปียงซ้อ 6 3 2 0 11
3 บ้านบ่อหลวง 6 3 0 0 9
4 บ้านห้วยฟอง 4 1 0 0 5
5 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 3 3 2 0 8
6 บ้านน้ำช้างพัฒนา 3 3 1 0 7
7 บ้านน้ำรีพัฒนา 3 3 0 1 6
8 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 3 3 0 0 6
9 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 3 2 2 0 7
10 บ้านขุนน้ำน่าน 3 2 1 0 6
11 บ้านห้วยโก๋น 3 1 0 0 4
12 บ้านสะปัน 3 0 0 0 3
13 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 2 4 0 0 6
14 บ้านห่างทางหลวง 2 3 0 0 5
15 บ้านนาบง 2 0 0 1 2
16 บ้านบ่อหยวก 1 4 1 0 6
17 บ้านสบปืน 1 2 0 0 3
18 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
19 บ้านปางหก 0 3 0 0 3
20 บ้านสว้า 0 2 1 0 3
21 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 2 0 3
22 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 0 1 2 0 3
23 บ้านบวกหญ้า 0 0 2 0 2
รวม 55 48 20 2 123