เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
9 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
10 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
11 นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
12 นางสาวสุมิตรา ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
13 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
14 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
15 นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
16 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
17 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
18 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
19 นางวัลทิน ชราชิต ครู รร.วรนคร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
20 นางกิตยาภรณ์ ปิงยศ ครู รร.ชุมชนบ้านดอนตัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
21 นางสาวณิชกานต์ ปะทิ ครู รร.บ้านท่าวังผา ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
22 นางบุษบา พรหมรักษ์ ครู รร.บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
23 นางรัตนา จิณะชิต ครู รร.ราชปิโยรสา ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
24 นางสาวจุฑามาศ เปียงใจ ครู รร.บ้านมณีพฤกษ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
25 นางเข็มทอง คดง้วน ครู รร.ไตรประชาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
26 นางสาวจีระภา สุดใจ ครู รร.บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
27 นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา ครู รร.บ้านท่าวังผา ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
28 นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ครู รร.บ้านส้าน ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
29 นางทัศนีย์ จันทโคตร ครู รร.บ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
30 นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยง ครู รร.ชุมชนบ้านดอนตัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
31 นางพิมพรรณ สมทรา ครู รร.พระพุทธบาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
32 นางรพีพรรณ พันชน ครู รร.บ้านร้อง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
33 นางสาวพัชดา น้ำผึ้ง ครู รร.สมาคมพยาบาลไทย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
34 นางนิศากร มูลคำ ครู รร. บ้านสบกอน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
35 นายสุทธิชัย ใบยา ครู รร.บ้านท่าวังผาประชารัฐฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
36 นายศุภนิตย์ สิทธิชัย ครู รร.วรนคร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
37 นางผ่องศรี ภูคา ครู รร.ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
38 นางสุวพร อุปละ ครู รร.ไตรมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
39 นายศิริ ไชยช่อฟ้า ครู รร.แสนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
40 นายวิทยา ปันโน ครู รร.บ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
41 นางวิภาวี สารถ้อย ครู รร. บ้านปรางค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
42 นางนารีรัตน์ คำบุญเรือง ครู รร.บ้านแหน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
43 นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
44 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
45 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
46 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
47 นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครู รร. บ้านนาวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
48 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
49 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
50 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
51 นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
52 นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
53 นายศักดิ์นรินทร์ อินทำ ครู รร.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
54 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
55 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
56 นางรุจิรา วรรณวิภูษิต ครู รร. สมาคมพยาบาลไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
57 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
58 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
59 นางราตรี มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
60 นางปริฉัตร ธนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
61 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
62 นางเข็มทอง คดง้วน ครู โรงเรียนไตรประชาวิทยา คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
63 นางบุษบา พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
64 นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการอ่านเอาเรื่องและบทคัดลายมือ
65 นางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและการเงิน
66 นางสาวนันทวัน เลิศวุฒิวรรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและการเงิน
67 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและการเงิน
68 นายฐาปนพงศ์ อรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและการเงิน
69 นายนิพนธ์ แสนศรีเชาว์พันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและการเงิน
70 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
71 นางกชมน อุทุมพร พนักงานบริการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
72 นางสาวรุจิรา ขาคำ พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
73 นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
74 นางสาวสิริกร อินบรรเลง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
75 นางสาวพรทิพย์ อักขระ พนักงานบริการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
76 นางอัณณ์ชลิตา ไชยบวรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
77 นางสาวจงรักษ์ ปัญญาภู เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
78 นางสาวนิชาภา จิตอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
79 นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
80 นางสาวสุมิตรา ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียนและบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
81 นางนงเยาว์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
82 นายประสิทธิ์ ผลรุ่ง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
83 นายไกรสร ตันกุละ ช่างไม้ 4 คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
84 นายชุมพล วชิรเชษฐ์พงษ์ ช่างไม้ 4 คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
85 นายสมเกียรติ จันตระ เจ้าหน้าธุรการ คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
86 นายราชัน แปงเครื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
87 นายสมบูรณ์ อิ่นอ้าย พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
88 นายสมบูรณ์ คำหว่าง พนักงานขับรถยนต์ขนาดกลาง คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
89 นายสนิทชัย ชัยมงคล พนักงานขับรถ คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
90 นายอนุชา แก้วแดง พนักงานขับรถ คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
91 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
92 นายเทอด ไชยวงศ์ ครูวิกฤต คณะกรรมมการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีการ
93 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
94 นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
95 นางสาวสิริกร อินบรรเลง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
96 นางสาวสุมิตรา ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
97 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
98 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
99 นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
100 นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
101 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล
102 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]