รายชื่อผู้ประสานงาน
ายชื่อผู้ประสานงาน
การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ระดับภาค

1. นางสุภาพ  รัตนประภา  089 0693348
2. นายสมคิด  วรรณภาพ   093 1655765
3. นางมยุราพร  อินไชย    093 1327646

ติดต่อฝ่ายการเงิน
นางชลธิชา  อุ่นเสียม     0871738343
ติดต่อผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
นางพิมพ์ณัฐชยา   กวาวสิบสอง    0871879928

 
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:30 น.