การแข่งขันทักษะวิชาการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การเล่านิทาน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 4
5 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 85.60 ทอง 5
6 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.50 ทอง 6


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 4
5 ล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 5


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4
5 ตชด.บำรุงที่ 87 สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านแม่แคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7
8 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 7


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่แคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4
5 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 4
6 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 4


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม

รหัสกิจกรรม : 015
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 4
5 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 5
6 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 6
7 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 7


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย)

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 4
5 ล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 6
8 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 6
9 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 6


คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 4
6 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 4


การแข่งขันทักษะวิชาการ
นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 009
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมป์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 4


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่เรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 6


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่เรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกล้อทอ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การแข่งขันทักษะวิชาการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 4
5 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 5
6 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 6


การแข่งขันทักษะวิชาการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 4
5 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 6
7 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 7


การแข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.บำรุงที่ 87 สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4
5 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 5
6 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 6
7 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 7
8 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 8


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 4
5 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 5
6 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 6
7 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 7
8 บ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 8
9 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 9
10 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 48 เข้าร่วม 10
11 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 17 เข้าร่วม 11


การแข่งขันทักษะภาษาไทย
การคัดลายมือ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 4
5 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5
6 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 6
7 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7
8 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 8
9 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 9
10 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 10
11 บ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11