ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. น่าน เขต 2 10 4 0 0 14
2 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 10 0 0 0 10
3 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 10 0 0 0 10
4 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 7 2 0 0 9
5 สพป. ตาก เขต 2 7 0 1 0 8
6 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 6 3 0 0 9
7 สพป. เชียงราย เขต 3 6 2 2 0 10
8 สพป. เชียงราย เขต 4 4 5 1 0 10
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 4 3 0 0 7
10 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 4 3 0 0 7
11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 3 2 0 1 5
12 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 1 2 0 3
13 สพป. แพร่ เขต 1 0 1 1 1 2
รวม 71 26 7 2 104