การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

[ ทั้งหมด   22 ก.พ. 2563   ]

หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การเล่านิทาน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1/1 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 002 การคัดลายมือ ป.1-ป.3 อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1/2 22 ก.พ. 2563 09.00 - 10.30
3 003 การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.2/1 22 ก.พ. 2563 09.00 - 10.30
4 004 การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.2/2 22 ก.พ. 2563 09.00 - 10.30
5 005 การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.3/2 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะวิชาการ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 22 ก.พ. 2563 09.00 - 12.00
2 007 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องศิลปะและห้องสังคมศึกษา 22 ก.พ. 2563 09.00 - 12.00
3 008 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมปรางค์ปราสาท 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 009 นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องปรางค์แก้ว 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องสื่อ MEP 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 012 ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 013 ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 014 ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 015 ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 016 ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ลีลา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]